Prywatność

Polityka prywatności

Ogólne


   

 1. Twoje dane osobowe w rozumieniu art. 4 nr 1 RODO (np. adres IP, adres e-mail, imię i nazwisko, informacje o płatności) będą przetwarzane przez nas tylko zgodnie z przepisami niemieckiego prawa o ochronie danych i uwzględniając ogólne europejskie rozporządzenie o ochronie danych (RODO) przetwarzane. Poniższe przepisy informują o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.
 2.  

 3. Przetwarzanie w rozumieniu art. 4 nr 2 RODO danych osobowych jest zgodne z prawem zgodnie z art. 6 RODO, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:
 4.  

 5. a) Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych do jednego lub więcej określonych celów;
 6.  

 7. b) przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wdrożenia środków przedumownych, które są przeprowadzane na wniosek osoby, której dane dotyczą;
 8.  

 9. c) przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega administrator danych;
 10.  

 11. d) przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 12.  

 13. e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w celu sprawowania władzy publicznej przekazanej administratorowi;
 14.  

 15. f) przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionych interesów osoby odpowiedzialnej lub strony trzeciej, chyba że interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych, przeważają nad nimi, zwłaszcza jeśli dotyczy to osoby, której dane dotyczą Osoba jest dzieckiem.
 16.  

 17. Przetwarzanie specjalnych danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO jest zgodne z prawem, w szczególności zgodnie z art. 9 ust. 2 RODO, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

  – osoba wyraziła wyraźną zgodę;

  – Przetwarzanie jest konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub działań sądów w kontekście ich działalności sądowej.

   

    

  1. Nie ma automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania danych osobowych w rozumieniu art. 22 RODO.
  2.  

  3. Operator zapewnia bezpieczeństwo danych zgodnie z art. 32 RODO, uwzględniając zasadę proporcjonalności, za pomocą odpowiednich środków technicznych.
  4.  

  5. Jeśli, wbrew oczekiwaniom, dojdzie do naruszenia ochrony danych, właściwy organ nadzorczy zostanie powiadomiony zgodnie z art. 33 RODO, a osoba, której dane dotyczą, zgodnie z art. 34 RODO.

  6.  

   Zasięg

   Niniejsza deklaracja o ochronie danych dotyczy tylko naszych stron internetowych. Jeśli zostaną Państwo przekierowani na inne strony za pośrednictwem linków na naszych stronach, prosimy o poinformowanie się tam o odpowiednim postępowaniu z danymi.

    

   Czas przechowywania danych

   Czas przechowywania przesyłanych przez Ciebie danych zależy od ustawowych wymogów dotyczących przechowywania. W zakresie, w jakim należy przestrzegać okresów przechowywania prawa handlowego i podatkowego, czas przechowywania niektórych danych może wynosić do 10 lat.

    

   Udostępnianie danych stronom trzecim

   Dane przesyłane w trakcie kontaktu z nami będą przekazywane stronom trzecim (art. 4 nr 10 RODO) tylko wtedy, gdy:


     

   1. a) wyraziłeś zgodę zgodnie z Art. 6 ust. DSGVO wyraziło wyraźną zgodę,
   2.  

   3. b) ujawnienie zgodnie z Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO jest wymagane do dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu zakładać, że masz nadrzędny uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich danych,
   4.  

   5. c) w przypadku, gdy dla przeniesienia zgodnie z Art. 6 ust. 1 S. 1 lit. c RODO istnieje obowiązek prawny, a także
   6.  

   7. d) jest to prawnie dopuszczalne i zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO jest wymagane do przetwarzania stosunków umownych z tobą

   8. Odpowiedzialny w rozumieniu RODO

    Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), a także innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

    FCS FeetCare-School GmbH

    Adlerstrasse 10

    50997 Kolonia

     

    Telefon: +49 221 – 168 356 90

    Faks: +49 221 – 168 356 91

    E-mail: info@feetcare-school.de